77

TEA SET, ETC.

TEA SET, ETC.
Download
TEA SET, ETC.
TEA SET, ETC.
TEA SET, ETC.

LOT DETAILS

Chinese porcelain tea set, Chinese eggshell porcelain bowl and a glass vase