17

Jug and Dishes

Jug and Dishes
Download
Jug and Dishes
Jug and Dishes

LOT DETAILS

A green Wedgwood jug 10.2cm d x 14cm h (4in d x 5 ½in h), a cup and saucer, two plates, two ashtrays